ساختار سازمانی همایش

ساختار سازمانی کانون معماران ایران
ساختار سازمانی همایش ملی

 معماری،شهرسازی،عمران و گردشگری در توسعه پایدار شهری


 

 

دکتر حسین سلطان زاده

دبیر شورای علمی معماری

دکتر پیروز حناچی

دبیر شورای علمی شهرسازی

دکتر ابوالحسن نائینی

دبیر شورای علمی عمران

دکتر محسن امامی

دبیر شورای علمی گردشگری

 

رشته معمـاری

دکتر سیروس باور

 

 

اعضای شورای راهبردی علمی

 

دکتر سیاوش تیموری

دکتر سید محمد بهشتی

دکتر محمدتقی رضایی حریری

رشته عمران

دکتر هرمز فامیلی

 

 

اعضای شورای راهبردی علمی

 

دکتر سروقد مقدم

دکتر قدرتی

دکتر خالو

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

رشته شهرسازی

دکتر منوچهر طبیبیان

 

 

اعضای شورای راهبردی علمی

 

دکتر سید حسین بحرینی

دکتر محسن حبیبی

دکتر رحیم هاشم پور

رشته گردشگری

دکتر مهدی کروبی

 

 

اعضای شورای راهبردی علمی

 

دکتر ضرغام

دکتر آمار

دکتر محمود ضیائی

 

داوران همایش ملی معماری،شهرسازی،عمران و گردشگری در توسعه پایدار شهری

ردیف

رشته معماری

رشته شهرسازی

رشته عمران

رشته گردشگری

1

دکتر فریبرز کریمی

دکتر مسعود الهی

دکتر علی دلنواز

دکتر معتمدی مهر

2

دکتر جمال الدین سهیلی

دکتر زهره داود پور

دکتر محمد دلنواز

دکتر قریشی

3

دکتر حسین مدی

دکتر محمدرضا خطیبی

دکتر مهدی معمارپور

دکتر آتوسا بیگدلی

4

دکتر عقیل امامقلی

دکتر محمد شورمیج

دکتر بنیامین محبی

دکتر آرمین آچاک

5

دکتر مجتبی شجاعی

دکتر محمد رضا احدی

دکتر محمد سهیل قبادی

 دکتر آرش ضیاء آبادی

6

دکتر وحید اعتقادی

دکتر نوید سعیدی رضوانی

دکتر مهدی معمارپور

 

7

دکتر شیدا خوانساری

دکتر مهرداد مظلومی

 دکتر مهدی مهدیخانی

 

8

دکتر نیلوفر محمدزاده

دکتر اصغر مولائی

 دکتر امیرعباس طایفی

 

9

دکتر کمال رهبری منش

دکتر یعقوب زارعی

 

 

10

دکتر امیرحسین امینی


 

 

11

دکتر فریبا البرزی

 دکتر مریم خستو

 

 

12

دکتر مریم چرخچیان

 

 

 

13

 دکتر مریم کلامی

 

 

 

14

دکتر محمد صادق فلاحت

 

 

 

15

دکتر علیرضا جزء پیری

 

 

 

16

دکتر مریم ارمغان