سخنرانان


 
 
مهندس حامد مانی فر
 مدیرکل سازمان راه و شهرسازی استان قزوین

 
دکتر عیسی محمد

رئیس اتحادیه بین المللی معماران(
UIA) 

 جناب آقای محمدعلی حضرتی
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین

 
 مهندس محمد بهشتی

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی 
 
 
دکتر
مهدی حجت
بنیان‌گذار سازمان میراث فرهنگی و استاد معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی